• بولتن فصلنامه
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- زمستان 96
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - تابستان 97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 97
    • اخبار خشکسالی