• معرفی مرکز

            مرکزملی خشکسالی به عنوان اصلی ترین متولی مطالعات ، پایش و هشدار خشکسالی در کشور با بهره گیری از نرم افزار های معمول و کادر متخصص ضمن جمع آوری آمار بارش، دما، دید افقی و دیگر پارامترهای جوی  مرتبط در 370 ایستگاه سینوپتیک در سطح کشور و همچنین دریافت داده های بارش شبکه باران سنجی وزارت نیرو، پس از تحلیل آماری به ارائه محصولات متنوع روزانه ، هفتگی، ماهانه، فصـلی و سالیانه اقدام می نماید. همچنین پایش خشکسالی با مقاصد کشاورزی و  اجتماعی از سال 1394 به فعالیت های مرکز اضافه گردیده وپایش خشکسالی در حوزه های آبشناسی ،  اقتصادی و زیست محیطی از برنامه های آینده این مرکز می باشد که با جذب نیروهای متخصص و همکاری دستگاه های مسئول به انجام خواهد رسید.

      تعدادی از محصولات مرکز که هم اکنون قابل دسترس می باشند به شرح ذیل ارائه می گردد.

     1-  نقشه های پهنه بندی شاخص خشکسالی SPI و SPEI به صورت 36،24،12،9،6،3،1،، 72 ،84 ماهه که هرماه به روز می شود و به تفکیک استان و حوزه آبخیز بر روی سایت قرار می گیرد.

     2- نقشه های پهنه بندی شاخص خشکسالی EDI به صورت هفتگی در بازه 14 روزه و RDI ، درصد از نرمال و دهک ها در سطح کشورکه هرماه به روز می شود.

     3- پایش خشکسالی کشاورزی براساس شاخص ASIS  ( شاخص پیشنهادی سازمان غذا و خواربار جهانیFAO ) به صورت ماهانه تهیه شده و به تفکیک هر استان ارائه می گردد.

     4- نقشه های پهنه بندی مجموع بارش سال آبی و آنومالی بارش به صورت روزانه، جداول ونمودارهای مرتبط با بارش تجمعی به تفکیک استان و شهرستان

     5- پهنه بندی دمای میانگین ومقایسه با بلندمدت و سال گذشته که به صورت هفتگی ، ماهانه ، فصلی و سالانه بر روی سایت قرار می گیرد.

     6- نقشه پهنه بندی برف و پایش هفتگی سطح برف در حوضه های آبریز و استانهای کشور و مقایسه با میانگین سطح برف در 13 سال اخیر  به صورت هفتگی و ماهانه در ماه های سرد سال

     7- نقشه پهنه بندی گرد و خاک که از تلفیق دو دید افقی کمتر از 1000 و کمتر از 5000 با پدیده های خاکدار به صورت ماهانه ، فصلی و سالانه تهیه و ارائه می گردد.

     8-  نقشه پهنه بندی رطوبت نسبی و تبخیر و ساعات آفتابی که به صورت ماهانه و فصلی و سالانه به روز رسانی    می گردد.

     9-  تصاویر ماهواره ای مشتمل بر شاخص های مختلف مرتبط با خشکسالی که همه هفته پس از به روز رسانی روی سایت مرکز قرار می گیرد.

     10- جداول و نمودارهای درصد جمعیت و مساحت تحت خشکسالی با شاخص های SPI  و SPEI به صورت ماهانه

     11- نمودارهای بارش مؤثر14 و 365 روزه مبتنی بر روش EDI  و بارش 24 ساعته ، به تفکیک هر استان ، به صورت ایستگاهی در پایان هر فصل تهیه می گردد.

     12- تغییر در روند روزهای بارشی،تعداد روز بارشی کمتر از 5 ، بین 5 تا 20 و بیش از 20 میلی متر طی 25 سال اخیر که در گزارشات فصل نامه و سالنامه مرکز منعکس می گردد.

     13-گزارش های هفتگی و ماهانه و فصلی و سالانه مرکز علاوه بر بارگذاری بر روی سایت، به صورت الکترونیکی برای مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط در سطح کشور ارسال می گردد.

      

      

      

    • مرکز ملی خشکسالی