• خط مشی مرکز

             1-      کاهش آثار زیانبخش  بلایای  جوی اقلیمی و حفاظت از جان و مال مردم در مقابل آنها

     2-      کاهش هزینه های کشور با اطلاع رسانی مناسب وضعیت  خشکسالی مناطق مختلف

     3-      شفافیت و اطلاع رسانی به موقع به آحاد جامعه و مسئولین محترم کشور

     4-      ارتقاء ظرفیت تصمیم سازی مدیران ارشد  کشور

     5-      حفاظت از محیط زیست گیاهی و جانوری – حفظ زیست بوم

     6-      کمک تحقق توسعه پایدار

     7-      ارتقاء دانش هوا و اقلیم شناسی

     8-      ارتقاء جایگاه سازمان هواشناسی کشور در مجامع جهانی و بین المللی