• اهداف و مأموریت ها

      1- کاهش درجه خطرپذیری و آسیب پذیری بخشهای مختلف جامعه در مقابل رخداد نوسانات اقلیمی و خشکسالی، کاهش آثار و سازگاری خشکسالی و کمک به تمامی اقشار جامعه ایران برای بهتر زیستن

     2- تجمیع سازی و بهره گیری لازم از علوم و دانش فنی همراه با استفاده از فن آوری های  سخت افزاری و نرم افزاری پیشرفته و همچنین انواع داده و اطلاعات برای اجرای سامانه های پایش ، پیش آگاهی و هشدار خشکسالی در سطح کشور
     3-  ارائه پیش آگاهی و هشدار به هنگام و قابل اعتماد در خصوص پدیده خشکسالی و انجام هماهنگی و اقدام لازم برای کاهش آثار (Mitigation) و سازگاری (Adaptation) خشکسالی
     4- ظرفیت سازی و انتقال علوم و فن آوری های مورد نیاز کشور در چارچوب اهداف و شرح وظایف مرکز از طریق حمایت ، مشارکت و اجرای مطالعه و پژوهش های  توسعه ای و کاربردی.
      
      
    • مرکز ملی خشکسالی