• شرح وظایف
      
     1- پیگیری و انجام مصوبات ستاد و هیات امناء مرکز،
     2- تامین نیازهای کاربران و ارائه محصولات و خدمات خشکسالی در سطوح مختلف برای تمامی بخشهای دولتی، تعاونی، و خصوصی در محدوده امکانات و توانمندی های مرکز،
     3- انجام مطالعات به منظور تدوین سیاستهای راهبردی پایش و پیش آگاهی خشکسالی و ارائه خدمات مورد نیاز بخشهای مختلف جامعه جهت پیشنهاد به هیات امناء مرکز و ستاد،
     4- تهیه و تنظیم طرح راهبردی همراه با برنامه های اجرایی این طرح برای میان مدت و بلند مدت در تمامی حوزه های فعالیت مورد نیاز مرکز، از جمله پایگاه ملی داده و اطلاعات خشکسالی، پایش، هشدار و پیش آگاهی خشکسالی با همکاری دستگاه ها و موسسات ذیربط جهت پیشنهاد به هیات امناء مرکز و ستاد،
     5- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم به منظور هدایت، گسترش و تجمیع سازی فعالیتهای مرتبط در حوزه داده و اطلاعات، دیدبانی، پایش، هشدار و پیش آگاهی خشکسالی در سطح ملی و تقویت شبکه های همکاری و ارتباطی ملی، منطقه ای، و بین المللی توسط بخشهای دولتی، تعاونی و خصوصی و نظارت بر اجرای آنها در چارچوب سیاستهای مصوب ستاد و هیات امناء مرکز،
     6- مطالعه، پژوهش و آموزشهای کاربردی در زمینه تحقیق و توسعه (R&D) علوم و فن آوری های مورد نیاز مرکز،
     7- بررسی نیازها و اجرای پروژه های مرتبط و مورد نیاز در چارچوب سیاستها و مصوبات ستاد و هیات امناء مرکز،
     8- نمایندگی، عضویت و حضور در مجامع و اتحادیه های منطقه ای و بین المللی ذیربط به منظور حفظ منافع ملی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و سایر قوانین ومقررات جاری کشور،
     9- اجرای برنامه های همکاری منطقه ای و بین المللی در امور مدیریت ریسک خشکسالی و کاهش خطر پذیری بلایای طبیعی در چارچوب سیاستهای کلی نظام و چم انداز 1404.
     10- تهیه و تدوین مقررات و آیین نامه های مورد نیاز مدیریت خشکسالی در کشور جهت پیشنهاد به مراجع قانونی،
     11- ایجاد پایگاه ملی داده و اطلاعات خشکسالی و تمرکز در نگهداری، طبقه بندی،       به هنگام سازی و ارائه خدمات به کاربران در حوزه فعالیتهای مرکز،
     12- بررسی، شناسایی و ارزیابی داده های موجود در بخشهای مختلف کشور به منظور توسعه و تشکیل پایش خشکسالی و سیستم موثر پیش آگاهی،
     13- بررسی و ارزیابی دادهای قابل دسترس در سطح جهانی و مراکز بین المللی برای برطرف شدن نیاز های مرکز به انواع داده،
     14- ارزیابی کمّی و بهبود داده ها و شبکه ایستگاهی،
     15- طراحی پایگاه ملی داده و اطلاعات شامل دادهای اولیه هواشناسی، داده های ماهواره و راداری ، محصولات مدلهای مختلف و رخداد پدیده خشکسالی و منابع علمی،
      16- کنترل کیفی و رفع نواقص داده ها برای اجرای مدلهای مورد نیاز در پایش خشکسالی،
     17- بررسی و انتخاب موثر ترین و قابل اعتماد ترین شاخص و معیارهای ارزیابی خشکسالی و تطبیق دادن روشهای معمول پایش خشکسالی در مقیاس محلی،
     18- ارزیابی بلند مدت خشکسالی،
     19- طراحی و ارائه یک شاخص ترکیبی ویژه ایران،
     20- ایجاد و راهبری سیستم ارزیابی ریسک خشکسالی با هدف توسعه استراتژیک کاهش اثرات خشکسالی و سیاستگزاری های مربوطه در مقیاس محلی،
     21- شناسایی کارگزاران و کاربران و نیازهای آنها در حوزه فعالیت مدیریت خشکسالی،
     22- ارزیابی ریسک خشکسالی،
     23- مطالعه و تعیین درجه آسیب پذیری مناطق مختلف کشوراز پدیده های خشکسالی.
     24- شناسایی عکس العمل های موثر نسبت به خشکسالی و تدوین دستور العمل های اجرایی برای آن،
     25- ارزیابی اثرات انواع چهارگانه خشکسالی های هواشناسی،کشاورزی، هیدرولوژیکی و اقتصادی اجتماعی در بخشهای مختلف جامعه،
     26- توصیه ها و راهکارهای مربوط به سیاستگزاری و اقدام لازم در خشکسالی،
     27- تهیه و توسعه و اجرای سیستم انتقال داده و اطلاعات به هنگام ( به موقع)، موثر و جامع در چارچوب مدیریت ریسک خشکسالی به منظور تعامل و رفع نیاز های کاربران و کارگزاران،
     28- توسعه و ارتقاء پورتال اطلاع رسانی اینترنتی (وب سایت) ،
     29- ایجاد گروههای ترویج و اطلاع رسانی در سطح کشور،
     30- ارزیابی ظرفیتهای علمی و تخصصی موجود،
     31- تعریف و برگزاری دوره های آموزش تخصصی مورد نیاز در مراحل مختلف مدیریت ریسک خشکسالی،
     32- آموزش با استفاده از اینترنت (آموزشی مجازی) و تهیه راهنما و وسایل کمک آموزشی،
     33- شناسایی تازه های آموزشی و تبادل اطلاعات ضروری با دیگر ارگانهای مربوطه مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی ، سازمان حفاظت محیط زیست،  وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری به منظور ایجاد ظرفیت سازی علمی و تحقیقاتی در مدیریت ریسک خشکسالی کشور و هماهنگ نمودن این فعالیت ها،
     34- همکاری با موسسات تحقیقاتی در سطح کشور به منظور حمایت و پشتیبانی مرکز در انجام وظایف مربوطه،
     35- ارتباط و تعامل با کاربران به منظور برسی و تحلیل باز خورد خدمات ارائه شده،
     36- توسعه و ارتقاء همکاری های منطقه ای و بین المللی با کشورهای مختلف و سازمانهای بین المللی به منظور تبادل دانش و فن آوری در چارچوب سیاستهای کلی نظام و هماهنگ با سایر قوانین و مقررات جاری کشور،
     37- چاپ و انتشار اسناد فنی و تخصصی در سطوح مختلف علمی،
     38- بررسی و شناسایی نیاز های پژوهشی در زمینه های مختلف مرتبط با مدیریت ریسک خشکسالی در کشور،
     39- چاپ و انتشار نتایج حاصل از مطالعات و تحقیقات انجام شده شامل جزوه، بولتن فنی و نشریه علمی و پژوهشی، مجله، کتاب.
    • مرکز ملی خشکسالی