• تاریخ انتشار: 1397/03/27
     تعداد بازدید: 457
     گزارش نقشه ها و درصد خشکسالی جنگل های کشور بر مبنای شاخص SPEI مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه 1397 منتشر گردید.

     گزارش نقشه ها و درصد خشکسالی جنگل های کشور بر مبنای شاخص SPEI  مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه 1397 منتشر گردید.

              گزارش نقشه ها و درصد خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای شاخص SPEI  مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه 1397 منتشر گردید. کاربران محترم  برای دریافت فایل های مذکور در سایت مرکز ملی خشکسالی،  بخش پایش خشکسالی خشکسالی کشاورزی- مناطق جنگلی را کلیک نمائید.

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: