چهارمین جلسه توان اقلیمی در مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران برگزار
    • تاریخ انتشار: 1397/05/01
     تعداد بازدید: 298
     چهارمین جلسه توان اقلیمی در مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران برگزار شد.

     چهارمین جلسه توان اقلیمی در مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران برگزار شد.

     چهارمین جلسه کارگروه تنظیم و اجرای سیاستهای  توان اقلیمی در شهرها با حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در محل  مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران برگزار شد. با توجه به اهمیت لحاظ نمودن مسائل اقلیمی در توسعه شهرها کارگروهی در وزارت را ه و شهرسازی تشکیل و تا کنون 4 جلسه برگزار شده است اهم فعالیتهای انجام شده به شرح ذیل می باشد:

     •    تدوین شرح وظایف و پیشنهاد آن برای تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری
     •    جمع آوری  قوانین و مقررات مربوط به صرفه جویی در مصرف آب و انرژی
     •    تهیه پیش نویس محورهای برنامه عملیاتی  صرفه جویی در مصرف آب و انرژی و ارسال برای تصویب نهایی

      

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: