• تاریخ انتشار: 1399/02/31
     تعداد بازدید: 75
     اطلاعات وضع هوا در اردیبهشت ماه 1399

      

     اطلاعات وضع هوا در اردیبهشت  ماه 1399

              در اردیبهشت  ماه 1399، گرمترین نقطه کشور ایستگاه آبادن (استان خوزستان ) با 45/1درجه سلسیوس و درسال 95 بیشترین دما در بلند مدت 47/4 درجه سلسیوس ثبت شده ، سردترین ایستگاه سرعین(استان اردبیل) با دمای1/7- درجه و در بلندمدت 5/8 - درجه سلسیوس گزارش شده ، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه اقلید( استان فارس) با 69/2 میلی متر و رکورد 24 ساعته بلندمدت 42/6 میلی متر در سال 97 ثبت گردیده و بیشترین مجموع بارش گزارش شده اردیبهشت ماه99 در همین ایستگاه 112/8 میلی متر بوده است و رکورد مجموع بلندمدت 112 در سال 87 گزارش گردیده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

      فایل پیوست
      
     ortd98.pdf4.91  مگابایت
     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: