• تاریخ انتشار: 1399/04/07
     تعداد بازدید: 266
     اطلاعات وضع هوا در خرداد ماه 1399

      

     اطلاعات وضع هوا در خرداد  ماه 1399

              در خرداد ماه 1399، گرمترین نقطه کشور ایستگاه میناب (استان خوزستان ) با 50/9درجه سلسیوس و درسال 94 بیشترین دما در بلند مدت 52/6 درجه سلسیوس ثبت شده ، سردترین ایستگاه اردبیل(استان اردبیل) با دمای0/1 درجه و در بلندمدت 1 - درجه سلسیوس گزارش شده ، بیشترین بارش 24 ساعته در ایستگاه سرعین(استان اردبیل)با 22/2 میلی متر و رکورد 24 ساعته بلندمدت 40/2 میلی متر در سال 91 ثبت گردیده و بیشترین مجموع بارش گزارش شده خردادماه99 در همین ایستگاه 29/8 میلی متر بوده است و رکورد مجموع بلندمدت 56/4 در سال 91 گزارش گردیده است.

     به اطلاع میرساند در پایان هر ماه می توانید گزارش های مربوط به دما و بارش ماهانه را در سایت مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران رویت نمائید.

     نام:
     پست الکترونیک:
     شرح نظر: