• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هفدهم - 23تا 29 دی 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته شانزدهم - 16تا 22 دی 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهاردهم - 2 تا 8 دی 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سیزدهم - 25 آذر تا 1 دی 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دوازدهم - 18تا 24 آذر 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته یازدهم - 11تا 17 آذر 98
    • اخبار خشکسالی