• بولتن فصلنامه
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار 98
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- پاییز 98
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- زمستان 98
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- تابستان 98
    • اخبار خشکسالی