• بولتن فصلنامه
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار 98
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- تابستان 98
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - زمستان 97
    • اخبار خشکسالی