• بولتن سالنامه
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 98 - 1397
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 97 - 1396
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 96 - 1395
    • اخبار خشکسالی