• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و یکم - 17 تا 23 شهریور 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاهم- 10 تا 16شهریور 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و نهم- 3 تا 9 شهریور 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و هشتم- 27 مرداد تا 2 شهریور 97
    • اخبار خشکسالی