• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و دوم- 16 تا 22 تیر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و یکم - 9 تا 15 تیر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهلم- 2 تا 8 تیر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سی و نهم- 26 خرداد تا 1 تیر 97
    • اخبار خشکسالی