• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هفتم - 13 تا 19 آبان 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته ششم - 6 تا 12 آبان 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجم - 29 مهر تا 5 آبان 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهارم - 22تا 28 مهر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سوم - 15تا 21 مهر 97
    • اخبار خشکسالی