• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته یازدهم - 11 تا 17 آذر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دهم - 4 تا 10 آذر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته نهم - 27 آبان تا 3 آذر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هشتم - 20تا 26 آبان 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته هفتم - 13 تا 19 آبان 97
    • اخبار خشکسالی