بولتن هفتگی آب و هوای کشور ::
    • بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و هفتم- 20 تا 26 مرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و ششم- 13 تا 19 مرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و پنجم- 6 تا 12 مرداد 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و چهارم- 30 تیر تا 5 مرداد 97
    • اخبار خشکسالی