• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سوم - 15تا 21 مهر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دوم - 8 تا 14 مهر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته یکم - 1 تا 7 مهر 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و دوم - 24 تا 30 شهریور 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و یکم - 17 تا 23 شهریور 97
    • اخبار خشکسالی