• گزارش های تاریخچه ای
     روند خشکسالی استان ها براساس شاخص SPI هفت ساله ( 95-1364)
     روند خشکسالی استان ها براساس شاخص SPI یک ساله ( 95-1364)
     روند خشکسالی استان ها براساس شاخص SPEI یک ساله ( 95-1364)
     روند خشکسالی استان ها براساس شاخص SPEI هفت ساله ( 95-1364)
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPI یکساله
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPI هفت ساله
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPEI یک ساله
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPEI هفت ساله