خلاصه گزارش فصلی تحلیلی آب و هوا و خشکسالی ::
    • بولتن فصلنامه
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- زمستان 96
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - تابستان 96
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 96
    • اخبار خشکسالی