• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش روزانه 990108
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه و نمودار های برف از 28 اسفند 98 تا 5 فروردین 1399
     نقشه و نمودار های برف از 18 تا 27 اسفند 1398
     نقشه و نمودار های برف از 12 تا 17 اسفند 1398
     نقشه و نمودار های برف از 6 تا 11 اسفند 1398
     نقشه و نمودار های برف از 29 بهمن تا 5 اسفند 1398
     نقشه و نمودار های برف از 22 بهمن تا 28 بهمن ماه
     نقشه و نمودار های برف از 14 بهمن تا 21 بهمن ماه
     نقشه و نمودار های برف از 7 بهمن تا 13 بهمن ماه
     نقشه و نمودار های برف از 30 دی تا 6 بهمن ماه 98
     نقشه و نمودار های برف از 22 تا 29 دی ماه 98
     نقشه بارش هفته بیست و چهارم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهمن 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) بهمن 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) دی 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) دی 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) مهر 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) مهر 98
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پاییز 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان98
     نقشه های رطوبت نسبی خرداد 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 97
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)سال زراعی 96- 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 96- 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 7,143,908
     تعداد بازدید امروز : 2,693
     تعداد بازدید دیروز : 5,440
     تعداد بازدید هفته : 2,693
     تعداد بازدید این ماه : 41,464