• بارش بصورت روزانه
     نقشه های بارش 970427
    • بارش بصورت هفتگی
     نقشه بارش هفته چهل و دوم
    • بارش بصورت ماهانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) خرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) خرداد 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی)اردیبهشت 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) فروردین 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) فروردین 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای)اسفند 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) اسفند 96
     نقشه های برف بهمن 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) دی 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) دی 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) آذر 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) آذر 96
    • بارش بصورت فصلی
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) بهار 97
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 97
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان پائیز 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) پائیز 96
     نقشه های بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) تابستان 96
    • بارش بصورت سالانه
     نقشه های بارش ( زیر لایه حوضه ای) سال زراعی 95- 96
     نقشه های بارش ( زیر لایه استانی) سال زراعی 95- 96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,524,073
     تعداد بازدید امروز : 696
     تعداد بازدید دیروز : 1,693
     تعداد بازدید هفته : 6,645
     تعداد بازدید این ماه : 46,643