• مناطق جنگلی
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به مهر 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به شهریور 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به مرداد 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به تیر 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به اردیبهشت 97