• BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی33(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 32(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 31(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 30(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 29(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 28(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 27(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 26(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 25(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 24(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 24(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 23(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 22(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 21(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 20(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 19(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 18(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 17(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 16(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 15(Brightness temperature (BT