• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 970427
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته چهل و دوم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی دی96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 96
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 96
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 96
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال95-96
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 4,523,991
     تعداد بازدید امروز : 614
     تعداد بازدید دیروز : 1,693
     تعداد بازدید هفته : 6,563
     تعداد بازدید این ماه : 46,561