• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 981103
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته هفدهم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آذر 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مهر 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی شهریور 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی مرداد 98
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 97
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 6,716,516
     تعداد بازدید امروز : 2,783
     تعداد بازدید دیروز : 4,632
     تعداد بازدید هفته : 27,173
     تعداد بازدید این ماه : 11,586