• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 990420
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته چهل و یکم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 99
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت99
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 99
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهمن 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی آبان 98
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 99
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی تابستان 98
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 7,855,791
     تعداد بازدید امروز : 1,029
     تعداد بازدید دیروز : 4,781
     تعداد بازدید هفته : 1,029
     تعداد بازدید این ماه : 127,641