• دما بصورت روزانه
     نمودارهای دمای روزانه 980431
    • دما بصورت هفتگی
     نمودار اختلاف میانگین دمای استانی هفته چهل و دوم
    • دما بصورت ماهانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی خرداد 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اردیبهشت 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی فروردین 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی اسفند 97
    • دما بصورت فصلی
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی بهار 98
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی زمستان 97
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی پاییز 97
    • دما بصورت سالانه
     نمودارهای اختلاف میانگین دمای استانی سال 96 -97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,640,136
     تعداد بازدید امروز : 685
     تعداد بازدید دیروز : 2,364
     تعداد بازدید هفته : 10,559
     تعداد بازدید این ماه : 685