• بارش بصورت روزانه
     نمودارهای بارش 980431
    • بارش بصورت هفتگی
     نمودارهای بارش هفته چهل و یکم به تفکیک استان و شهرستان
     نمودارهای بارش هفته چهل و دوم به تفکیک حوضه آبریز
    • بارش بصورت ماهانه
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان خرداد 98
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) خرداد 98
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان اردیبهشت 98
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) اردیبهشت 98
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان فروردین 98
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای)فروردین 98
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) اسفند 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان اسفند 97
    • بارش بصورت فصلی
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان بهار 98
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) بهار 98
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان زمستان 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) زمستان 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان پاییز 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) پاییز 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان تابستان 97
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای) تابستان 97
    • بارش بصورت سالانه
     نمودارهای بارش (زیر لایه حوضه ای )سال زراعی96 - 97
     نمودارهای بارش به تفکیک استان و شهرستان سال زراعی96 - 97
    • اخبار خشکسالی
    • آمار بازدید ها
     مجموع بازدیدها : 5,640,001
     تعداد بازدید امروز : 550
     تعداد بازدید دیروز : 2,364
     تعداد بازدید هفته : 10,424
     تعداد بازدید این ماه : 550