• فهرست محتواها

     پیشینه تاریخی و روند تأسیس IPCC جهانی

      

     سیر تأسیس سازمان‌های مرتبط تا شکل گیری IPCC

      

     ·       سال 1853 تأسیس سازمان بین‌المللی هواشناسی ( IMO)

     ·       سال 1950 تأسیس سازمان هواشناسی جهانی (WMO)

     ·       سال 1979 تشکیل اولین کنفرانس اقلیمی جهانی(WCC)

     ·       سال 1980 ارائه شواهد علمی بر تأثیر فعالیت‌های بشری بر اقلیم

     ·       سال 1987 تصویب پروتکل مونترال؛ توافق‌نامه‌ای زیست‌محیطی برای حفاظت از لایه ازن

     ·       سال 1988 تأسیس هیات بین‌الدول تغییر اقلیم (IPCC)

      

     در سال 1988، IPCC (هیات بین الدول تغییر اقلیم) توسط سازمان جهانی هواشناسی WMO و برنامه محیط‌زیست سازمان ملل UNEP، به‌عنوان سازمانی بین‌المللی برای ارزیابی علمی مسائل مربوط به تغییرات اقلیمی تاسیس شد. مقر هیات بین الدول تغییر اقلیم، در سازمان جهانی هواشناسی (ژنو) قرار دارد.

     از سال 1992، پس از تأسیس UNFCCC (کنوانسیون تغییر اقلیم) هیات بین‌الدول تغییر اقلیم، به‌عنوان بازوی علمی UNFCCC، عهده‌دار تهیه گزارش‌های جامع از سراسر دنیا درباره تغییر اقلیم شد.

      

     عملکرد و فعالیت‌های سازمان هواشناسی کشور

     در سال 1382، سازمان هواشناسی کشور از طرفIPCC جهانی، به‌عنوان focal point یا مرجع اصلی IPCC ایران انتخاب شد. در پائیز همان سال، دبیرخانه ملی IPCC باهدف هماهنگ نمودن فعالیت‌های بین‌المللی در خصوص تغییر اقلیم، تقویت جایگاه بین‌المللی کشور و به‌ویژه کمک به مؤلفین در امر تهیه گزارش‌های ارزیابی IPCC با مشارکت و همکاری سازمان‌های ذی‌ربط، دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، دانشگاه‌ها و کارشناسان سازمان‌های دولتی تشکیل گردید و کار خود را در سه کمیته علمی، سازگاری و کاهش آغاز کرد.

     سازمان هواشناسی در هرسال، در دو اجلاس بین‌المللی IPCC شرکت مؤثر و پررنگ داشت که منجر به این شد که در سال 1387، جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یکی از اعضای هیات رئیسه IPCC جهانی در ژنو منصوب گردد.

    • اخبار خشکسالی