• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سوم - 15 تا 21 مهر 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دوم - 8 تا 14 مهر 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته اول - 1 تا 7 مهر 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و دوم- 24 تا 31 شهریور
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پنجاه و یکم - 17 تا 23 شهریور
    • اخبار خشکسالی