• بولتن سالنامه
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی- تابستان 98
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار 98
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت سال شمسی 1397
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - زمستان 97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 97
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 97 - 1396
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت سال شمسی 1396
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 96 - 1395
    • اخبار خشکسالی