• اقدامات استان ها
     سخنرانی آقای دکتر فرخ نیا در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی در سازمان هواشناسی
     سخنرانی آقای دکتر دلاور در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی در سازمان هواشناسی
     سخنرانی آقای دکتر داودرضا عرب در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی در سازمان هواشناسی
     سخنرانی آقای دکتر پرهیزکار در کارگاه آموزشی مدیریت ریسک خشکسالی در سازمان هواشناسی