• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته پانزدهم -9 تا 15 دی 1397
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهاردهم - 2 تا 8 دی 97
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته سیزدهم -25 آذر تا 1 دی 1397
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته دوازدهم - 18 تا 24 آذر 97
    • اخبار خشکسالی