• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی تیر 97
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مرداد 97
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی شهریور 97
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی مهر 97
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آبان 97
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 97
    • اخبار خشکسالی