• بولتن ماهانه
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران- فروردین 99
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی دی 98
     بولتن هواشناسی آب(هیدرومتورولوژی)آبان 98
     بولتن امواج گرمایی آبان 98
     بولتن امواج گرمایی مهر 98
     بولتن هواشناسی آب(هیدرومتورولوژی)مهر 98
     بولتن امواج گرمایی آذر 98
     ماهنامه مرکز ملی خشکسالی آذر 98
     بولتن هواشناسی آب(هیدرومتورولوژی)آذر 98
     بولتن هواشناسی آب(هیدرومتورولوژی) دی 98
    • اخبار خشکسالی