• بولتن هفتگی خشکسالی
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و هفتم - 20 تا 26 مرداد
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و ششم - 13 تا 19 مرداد
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل وپنجم - 6 تا 12 مرداد
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و چهارم - 30 تیر تا 5 مرداد 98
     هفته نامه مرکز ملی خشکسالی - هفته چهل و سوم - 23 تا 29 تیر 98
    • اخبار خشکسالی