• معرفی شاخص ها

          تعریف شاخص های ارزیابی تصاویر ماهواره ای