• گزارش های تاریخچه ای
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPI یکساله
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPI هفت ساله
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPEI یک ساله
     نمودار مقادیر سی سال شاخص SPEI هفت ساله