• بولتن فصلنامه
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 97 - 1396
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی سال 96 - 1395
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت سال شمسی 1396
     سالنامه مرکز ملی خشکسالی و مدیریت سال شمسی 1397
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - زمستان 97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - پائیز 97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - تابستان 97
     فصلنامه مرکز ملی خشکسالی - بهار 98
    • اخبار خشکسالی