• مناطق جنگلی
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به خرداد 98
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به اسفند 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به بهمن 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به آذر 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به آبان 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به تیر 97
     خشکسالی مناطق جنگلی کشور بر مبنای SPEI منتهی به اردیبهشت 97