• BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی42 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی41 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 40 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 39 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 38 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 37 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 36 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 35 (Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی34(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی33(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 32(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 31(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 30(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 29(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 28(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 27(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 26(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 25(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 24(Brightness temperature (BT
     دمای درخشندگی هفته زراعی 24(Brightness temperature (BT