• شاخص خشکسالی
          اخبار خشکسالی در رسانه ها زمستان 97
          شاخص خشکسالی اجتماعی